1. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 • Anna Wójcikowska – aniawojcikowska@interia.eu

2. Pani/Pana Dane osobowe  mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 • a.       w celu niezbędnym do wykonania umowy łączącej Administratora z Panią/Panem, lub w celu niezbędnym do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem tej umowy, w szczególności w celu odpowiedzi na pytania związane z naszymi usługami, ofertą, cennikiem (podstawa prawna: art 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • b.      w celu  niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a wynikających w szczególności z ustawy o rachunkowości, z prawa podatkowego, m.in w zakresie w jakim obowiązki te dotyczą przechowywania przez Administratora informacji i dokumentów po zakończeniu umowy (podstawa prawna: art 6 ust. 1 lit c RODO),
 • c.       w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora a w szczególności w celach: archiwalnym, wewnętrznych potrzeb statystycznych, tworzenia kopii zapasowych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych, w celu niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, w przypadku gdy znajdzie to zastosowanie – w celu prowadzenia postepowań spornych a także postepowań przed organami władzy publicznej  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f  RODO),

3. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu w jakim te dane zostały zebrane i są przetwarzane, a także od przepisów prawa, tj. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu:

 • a.       związanym łączącą Panią/Pana umową z Administratorem – przez okres obowiązywania tej umowy, w przypadku gdy umowa nie została zawarta, przez okres 3 lat od dnia zebranych danych ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego,
 • b.      niezbędnym do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa – przez okres 5 lat wynikający z ustawy o rachunkowości, ustawy prawo podatkowe, chyba, że w poszczególnych przypadkach przepisy przewidują dłuższy okres,
 • c.       realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (opisanych w pkt 2 lit c powyżej)- przez okres 10 lat (chyba, że przepisy przewidują krótszy okres) w przypadku gdy strona umowy z Administratorem jest osoba fizyczna, 3 lat gdy strona umowy z Administratorem jest przedsiębiorca.

4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • a.  podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (np. podmiotom świadczącym usługi hostingowe tj. firmie: dhosting.pl Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa) tylko na podstawie umowy z Administratorem – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 • b. organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa np. Urzędom Skarbowym, Urzędom Kontroli Skarbowej,
 • c. podmiotom i organom niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy np. kancelariom prawnym, kancelariom komorniczym, firmom windykacyjnym, sadom i prokuratorom w przypadku prowadzonych postępowań.

5. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa wynikające z RODO:

 • a.       prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,
 • b.      prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, gdy dane te są nieprawidłowe, lub niekompletne,
 • c.       prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie w przypadku gdy:
 • – dane te nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane,
 • – został wniesiony przez Panią/Pana sprzeciw wobec przetwarzania jej/jego danych osobowych,
 • – została cofnięta przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych, a nie ma innej podstawy przetwarzania jego danych,
 • –  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • – dane musza być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 • d.      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych   w przypadku gdy:
 • – kwestionuje Pani/Pan prawidłowość tych danych
 • -przetwarzanie danych  jest niezgodne z prawem a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych żądając w zamian ich ograniczenia
 • – Administrator nie potrzebuje już tych danych do swoich celów lecz osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń
 • – został wniesiony przez Panią/Pana sprzeciw wobec przetwarzania jej/jego danych osobowych- do czasu ustalenia czy prawnie uzasadniony interes Administratora jest nadrzędny wobec podstawy sprzeciwu
 • e.       prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. Pani/Pan ma prawo żądania przesłania  jego danych osobowych innemu Administratorowi gdy jest to technicznie możliwe
 • f.       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy podstawą prawa  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora
 • g.      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do przestrzegania ochrony danych osobowych w Polsce (aktualnie jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) – o ile Pani/Pan uzna, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

6. Podanie danych do celów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy ma charakter dobrowolny, jakkolwiek konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości odpowiedzi na Pani/Pana pytanie oraz brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy z Administratorem.

2. Informacje ogólne.

1.    Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • a.    Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 • b.    Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
 • c.    Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego dhosting.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, 02-001, funkcjonującego pod adresem dhosting.pl


3. Informacje w formularzach.

1.    Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2.    Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3.    Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4.    Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5.    Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6.    Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

4. Informacja o plikach cookies.


1.    Serwis korzysta z plików cookies.
2.    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4.    Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • a.    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • b.    utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • c.    określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5.    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.    Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7.    Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8.    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9.    Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: 9.    Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10.    Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11.    W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


4. Logi serwera.


1.    Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2.    Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • a.    czas nadejścia zapytania,
 • b.    czas wysłania odpowiedzi,
 • c.    nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • d.    informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • e.    adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • f.    informacje o przeglądarce użytkownika,
 • g.    Informacje o adresie IP.

3.    Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4.    Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
5. Udostępnienie danych.

 • a.    Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 • b.    Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 • c.    Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 • a.    Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www