Informacje o kierunku

Zawód: Technik administracji
Kwalifikacje: K1 – Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68.)
Podbudowa programowa:
 do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator” posiada uprawnienia szkoły publicznej,realizuje program MENiS, symbol 334306
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Cykl kształcenia

Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika administracji.

Rekrutacja

Na kierunek technik administracji, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik administracji. Odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku technik administracji należy: interpretacja i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji  i innych dokumentów oraz aktów, posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową.
Technik administracji redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie  i klasyfikowanie informacji.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej „Edukator”, po ukończeniu kierunku technik administracji, mogą być zatrudnieni w instytucjach administracyjnych i gospodarczych: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gminnych, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych. Zatrudnienie także znajdą w urzędach marszałkowskich oraz firmach i instytucjach prywatnych gdzie potrzebna jest wiedza z zakresu administracji.

Opis kształcenia

Kształcenie w zawodzie technik administracji ma na celu przygotowanie do:

 • gromadzenia dokumentacji i informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
 • koordynowania działalności, sporządzania sprawozdań, protokołów, opracowywania projektów aktów administracyjnych,
 • prowadzenia postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,
 • prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, planowania kosztów i zysków,
 • gospodarowania majątkiem oraz nadzorowania innych pracowników.

Plan nauczania

ZAWÓD: technik administracji

PODBUDOWA PROGRAMOWA: szkoła dająca wykształcenie średnie

SYMBOL CYFROWY: 334306

Forma: ZAOCZNA

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Język obcy w administracji
 • Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Podstawy prawa pracy
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Podstawy finansów publicznych
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
 • Wykonywanie pracy biurowej
 • Postępowanie w administracji
 • Podstawy przedsiębiorczości*

* Podstawy przedsiębiorczości prowadzone są tylko dla Słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawą programową:

IV semestr 4 tygodnie (140 godzin),

Egzamin potwierdzający kwalifikacje EKA.01. odbywa się pod koniec czwartego semestru.