Informacje o kierunku

Zawód: Asystent osoby niepełnosprawnej
Kwalifikacje: K1 – Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej (Z.8.).
Podbudowa programowa:
 do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator” posiada uprawnienia szkoły publicznej,realizuje program MENiS, symbol 341201
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Cykl kształcenia

Nauka trwa 1 rok (2 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł asystenta osoby niepełnosprawnej.

Rekrutacja

Na kierunek asystent osoby niepełnosprawnej, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 3 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej. Odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Charakterystyka zawodu

Asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem, diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych, pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych, planuje, kontroluje i ocenia indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej, włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne. Zakres działań zawodowych asystenta wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem niepełnosprawnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy oraz zdolności negocjowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego, organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych .

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej „Edukator”, po ukończeniu kierunku asystent osoby niepełnosprawnej, mogą być zatrudnieni w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ,w stowarzyszeniu i fundacji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych, w Ośrodkach  Pomocy Społecznej prowadzące działy usług opiekuńczych. Przegląd internetowych ofert pracy w oparciu portal kariera.pl oraz ogłoszeń Powiatowych Urzędów Pracy z różnych regionów Polski wykazał zainteresowanie zatrudnianiem asystentów do opieki nad osobami niepełnosprawnymi w ich miejscu zamieszkania oraz na terenie UE.

Opis kształcenia

Kształcenie w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej ma na celu przygotowanie do:

 • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji;
 •  świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej;
 •  motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

Plan nauczania

PODBUDOWA PROGRAMOWA: szkoła dająca wykształcenie średnie

ZAWÓD: asystent osoby niepełnosprawnej

SYMBOL CYFROWY: 341201

Forma: ZAOCZNA

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
 • Elementy anatomii i patologii człowieka
 • Język migowy
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
 • Język obcy w pomocy społecznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Umiejętności opiekuńcze
 • Terapia zajęciowa i aktywizacja
 • Podstawy przedsiębiorczości*

* Podstawy przedsiębiorczości prowadzone są tylko dla Słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawa programowa:

II semestr 4 tygodnie 140 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 (Z.8) odbywa się pod koniec II semestru.