Informacje o kierunku

Zawód: Opiekun środowiskowy
Kwalifikacje: K1 – Świadczenie usług opiekuńczych (Z.5.)
Podbudowa programowa:
 do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator” posiada uprawnienia szkoły publicznej,realizuje program MENiS, symbol 341204
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Cykl kształcenia

Nauka trwa 1 rok (2 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł opiekunki środowiskowej.

Rekrutacja

Na kierunek opiekunka środowiskowa, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 3 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku opiekunka środowiskowa. Odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku opiekunka środowiskowa należy: świadczenie usług opiekuńczych. Opiekunka środowiskowa pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Zakres działań zawodowych opiekunki wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem chorym i niesamodzielnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej „Edukator”, po ukończeniu kierunku opiekunka środowiskowa, mogą być zatrudnieni w Na liście znajdują się zawody pomocy społecznej, takie jak opiekunka środowiskowa, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych. Podobne informacje o zapotrzebowaniu na zawody opiekuńcze systematycznie ogłaszane są na stronach internetowych innych powiatowych urzędów pracy. Oferty pracy dotyczą krajowego rynku pracy oraz krajów UE.

Opis kształcenia

Kształcenie w zawodzie opiekunka środowiskowa ma na celu przygotowanie do:

 • organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej;
 • sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;
 • pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia;
 • motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Plan nauczania

ZAWÓD: opiekunka środowiskowa

PODBUDOWA PROGRAMOWA: szkoła dająca wykształcenie średnie

SYMBOL CYFROWY: 341204

Forma: ZAOCZNA

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Podstawy psychologii
 • Wybrane zagadnienia z socjologii
 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka
 • Organizacja opieki środowiskowej
 • Język migowy
 • Język obcy w pomocy społecznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Podstawy przedsiębiorczości*

* Podstawy przedsiębiorczości prowadzone są tylko dla Słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawa programowa:

I semestr 4 tygodnie 160 godzin,

II semestr 4 tygodnie 160 godzin,

Razem 8 tygodni 320 godzin.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (Z.5.) odbywa się pod koniec II semestru.