Informacje o kierunku

Zawód: Technik rachunkowości

Kwalifikacje: K1 – Prowadzenie rachunkowości (A.36.)

K2 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65.)
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator” posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MENiS, symbol: 431103
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Cykl kształcenia

Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika rachunkowości.

Rekrutacja

Na kierunek technik rachunkowości, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 4 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik rachunkowości; odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku technik rachunkowości należy: prowadzenie rachunkowości firmy oraz dokonywanie rozliczeń finansowych, przechowywanie dokumentacji księgowej, przeprowadzanie kontroli dokumentów księgowych, nadzorowanie terminów spłat zobowiązań oraz ściąganie roszczeń i należności, posługiwanie się komputerem z oprogramowaniem do obsługi księgowej, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przygotowanie ich do weryfikacji. Ponadto absolwent kierunku technik rachunkowości zajmuje się wykonywaniem podstawowych czynności biurowych przy wykorzystaniu sprzętu biurowego, takiego jak: fax, komputer, kopiarka, telefon oraz przeprowadzaniem podstawowych analiz w zakresie księgowości i finansów.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej „Edukator”, po ukończeniu kierunku technik rachunkowości, mogą być zatrudnieni w działach finansowych oraz działach księgowych we wszystkich zakładach i jednostkach budżetowych, podmiotach gospodarczych, instytucjach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach administracji centralnej, samorządowej czy w urzędach skarbowych.

Opis kształcenia

Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie do:

 • posługiwania się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi oraz pojęciami z zakresu prawa, statystyki i sprawozdawczości,
 • interpretowania ogólnych praw ekonomicznych oraz stosowania ogólnych zasad rachunku ekonomicznego,
 • obliczania i odprowadzania podatków oraz prowadzenia typowych zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ewidencjach przychodów,
 • sporządzania planów finansowych,
 • stosowania zasad rachunkowości z uwzględnieniem rachunkowości: finansowej, rzeczowej, podatkowej, zarządczej lub kosztów oraz sprawozdań finansowych i ich analizy,
 • stosowania zasad organizacji pracy, w tym organizowania pracy własnej i niewielkich zespołów ludzkich.

Plan nauczania

Zawód: technik rachunkowości

Okres nauczania: 2 lata

System nauczania: zaoczny

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

Symbol: 431103

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
 • Język obcy w rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Wynagrodzenia i podatki
 • Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
 • Biuro rachunkowe
 • Dokumentacja biurowa
 • Biuro wynagrodzeń i podatków
 • Podstawy przedsiębiorczości*

*Podstawy przedsiębiorczości prowadzone są tylko dla Słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawa programową:

II semestr 2 tygodnie 80 godzin,

III semestr 2 tygodnie 80 godzin,

Razem 4 tygodnie 160 godzin.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (A.36.) odbywa się pod koniec II semestru pierwszej klasy.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje K2 (A.65.) odbywa się pod koniec II semestru drugiej klasy.