Informacje o kierunku

Zawód: Opiekun osoby starszej
Kwalifikacje: K1 – Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej (Z.7.)
Podbudowa programowa:
 do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator” posiada uprawnienia szkoły publicznej,realizuje program MENiS, symbol 341202
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Cykl kształcenia

Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł opiekuna osoby starszej.

Rekrutacja

Na kierunek opiekun osoby starszej, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 3 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku opiekun osoby starszej. Odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Charakterystyka zawodu

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. W związku z tym, iż nasze społeczeństwo z roku na rok jest coraz starsze rynek pracy potrzebuje coraz więcej wykwalifikowanych osób do opieki nad ludźmi w podeszłym wieku. Z tego względu praca jako opiekun osób starszych staję się coraz bardziej opłacalna. Praca w charakterze opiekuna osoby starszej wymaga wielu umiejętności, poszerzania wiedzy oraz cierpliwości, ponieważ ludzie wymagający opieki z reguły to osoby samotne, schorowane bądź sfrustrowane. Opiekun osoby starszej często traktowany jest przez podopiecznego jako członek rodziny przez co zacierają się granice między życiem osobistym a pracą.


Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej „Edukator”, po ukończeniu kierunku opiekun osoby starszej, mogą być zatrudnieni w wielu różnych miejscach pracy, między innymi w sanatoriach, placówkach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych czy w środowiskach domowych.

Opis kształcenia

Absolwent Policealnej Szkoły Zawodowej „Edukator” kształcącej w zawodzie opiekun osoby starszej powinien być przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

2) rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą;

3) dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej;

4) udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

5) nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

Plan nauczania

ZAWÓD: opiekun osoby starszej

PODBUDOWA PROGRAMOWA: szkoła dająca wykształcenie średnie

SYMBOL CYFROWY: 341202

Forma: ZAOCZNA

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Organizacja opieki nad osobą starszą
 • Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą
 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Język migowy
 • Język obcy w pomocy społecznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Umiejętności opiekuńcze
 • Aktywizacja społeczna
 • Podstawy przedsiębiorczości*

* Podstawy przedsiębiorczości prowadzone są tylko dla Słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawą programową:

II semestr 4 tygodnie 160 godzin,

IV semestr 4 tygodnie 160 godzin,

Razem 8 tygodni 320 godzin.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (Z.7.) odbywa się pod koniec II semestru drugiej klasy.